Gamtosauginiai siekiai

 

APLINKOSAUGA

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. 19/T-Š.4-4/2014, Viekšnių katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š.4-14/2015, Reivyčių katilinė vadovaujasi Taršos  leidimu Nr. TL-Š.4-13/2015, rezervinė (ligoninės) katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š. 4-15/2015. 2020 gegužės 5 d. gautas leidimas Nr. PV-20-37 išgauti ir naudoti požeminių gręžinių vandenį.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai” vadovybė, siekdama nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumo lygį bendrovėje, prisiima atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:  

- vykdyti veiklą, laikantis LR aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių dokumentų;

 - taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius; 

 - sprendžiant apsaugos problemas pirmenybę teikti taršos prevencijos ir kontrolės (TIPK) priemonėms;  

- skirti reikalingus resursus patvirtintiems aplinkos apsaugos planams įgyvendinti; 

 - kelti bendrovės darbuotojų kvalifikaciją aplinkos apsaugos srityje.  

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ taršos šaltiniai yra šie:

-          oro tarša deginant ir iškraunant biokurą, vykstant dažymo, suvirinimo darbams;

-          tarša, susidarant lietaus paviršinėms nuotekoms bei gamybinėms nuotekoms.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ paskutinius, daugiau nei penkerius metus naudoja biokurą ir tik esant žemesnei lauko temperatūrai, naudojamas dyzelinis kuras. Visos susidarančios atliekos yra rūšiuojamos, priduodamos ir apskaitomos naudojant GPAIS (gaminių, pakuočių apskaitos informacinė sistema).

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinėje eksploatuojamiems katilams taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos Land 43-2013, kadangi prie atskirų kaminų prijungtų kurą deginančių įrenginių suminės nominalios (vardinės) šiluminės galios nesiekia 50 MW. Už biokuru kūrenamų katilų išmetimus yra taikoma lengvata, atleidžiant nuo mokesčių, jei neviršijamas TIPK leidime leistinas išmetamų teršalų kiekis. Mažeikių katilinėje nuolat yra atliekami visų teršalų laboratoriniai tyrimai, vykdomas monitoringas, pagal TIPK leidime nurodytas sąlygas.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos kiekvienais metais tikrina kaip UAB „Mažeikių šilumos tinklai” laikosi TIPK leidime nustatytų sąlygų. 2020 metais vyko planiniai patikrinimai Mažeikių katilinės aplinkos kokybės kontrolės ir apskaitos srityje, biokuro radiacinės saugos patikrinimas. Jokių pažeidimų nenustatyta.

Lyginant 2016 metus su 2017 metais, 2018 metais ir 2019 metais, Mažeikių katilinėje deginant kurą išmestų teršalų kiekiai svyruoja priklausomai nuo to, koks kiekis šilumos gamybai yra naudojamas iškastinis kuras–dyzelinas. Į aplinką išmesta: 2016 m. – 359 tonų CO2, 2017 m. – 177 tonosCO2 , 2018 m. – 534 tonos CO2, 2019 metais –7,6 tonosCO2.

Kaip šalutinis produktas, deginant biokurą, susidaro pelenai, kurie pagal regioninio aplinkos apsaugos departamento suderintą 2019–2024 metų pelenų panaudojimo planą panaudojami sunkiai pravažiuojamų kaimo vietovių keliams atnaujinti bei sutvirtinti.  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ visose katilinėse susidarė bendras pelenų kiekis 2017 metais –706,69 tonos pelenų, 2018 metais –745,44 tonos pelenų, 2019 metais –821.16 tonos pelenų.

Įmonė 2019 metais pardavė 10800 vienetų atliekamų ATL-ų už 226 000 eurų. Artimiausiu metu planuojama parduoti apie 9000 atliekamų ATL-ų. Laukiama naujo ATL-ų paskirstymo naujam 2021–2025 metų periodui.

Mažeikių katilinės tarša 2013-2019 metais

Mažeikių katilinės CO(anglies dioksidas) tarša:  

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CO2 tonomis 4528 1170 277 359 177 534 7,6

 Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr.2013/448/ES „Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies“, pagal parengtą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinei 2016-2020 m. laikotarpiui yra skirta 68 802ATL. Taip pat buvo pateikta ir yra patvirtinta paraiška nemokamiems ATL gauti naujam 2021–2025 metų periodui.

Preliminari gautinų ATL-ų lentelė iki 2020 metų:

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso:

18 802

16 197

13 676

11 237

8 890

68 802

 

 

 
Paskutinį kartą redaguota: 2020 - 12 - 01

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201