Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 
 
 
 

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Advokatų profesinė bendrija „APB PROTEGO“, adresas: Trakų g. 3, Vilnius          

Telefonas +370 694 90339

El. p. duomenu.apsauga@protego.lt

 

Atnaujintas pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2021-02-01)

 
 
PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 
2018 m. birželio 1 d. 
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ (pagrindinės veiklos sritys – centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas, toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, siunčia Jums, kaip įmonės klientui, pranešimą apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
I.                   Duomenų valdytojas ir tikslas. 
Bendrovė Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:
1)      Klientų duomenų bazės administravimui (sutarčių su šilumos energijos ir/ar karšto vandens vartotojais sudarymas, vykdymas, sąskaitų išrašymas, apmokėjimas, skolų administravimas, išieškojimas teismine ir neteismine tvarka);
2)      Teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, operatyviai nustatyti avarijas ir gedimus bei juos likviduoti;
3)      Prašymų ir skundų nagrinėjimui;
4)      Užtikrinti viešąjį interesą, Jūsų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų bei nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, apsaugoti eksploatuojamus objektus nuo poveikio, kuris sutrikdytų paslaugų tiekimą ar sukeltų pavojų vartotojų sveikatai, saugumui, išvengti veiklos sutrikdymų. 
II.                Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas. 
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, siekdama tinkamai vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir teikti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko klientų:
1.      Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
2.      Kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
3.      Duomenis, susijusius su paslaugų teikimu: vartotojo kodą, informaciją apie teikiamas paslaugas, sutarčių duomenis, atsiskaitymo knygelės numerį, informacijos siuntimo adresą, skaitiklių bei daliklių numerius ir rodmenis, vartojimo duomenis, mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus, permokas, mokėjimų istoriją, kt.;
4.      Duomenis, gaunamus vykdant teisės aktų reikalavimus (tik vartotojų, kurie gavo piniginę socialinę paramą): bendrai gyvenančių asmenų skaičių ir jų pajamas, vidutines vieno asmens pajamas per mėnesį, gyvenamąją vietą deklaravusių arba nuomojančių asmenų, taip pat pensininkų ar invalidumo pažymėjimą turinčių asmenų skaičių, prašymo skirti piniginę paramą identifikacinį kodą, taip pat šių  duomenų pagrindu apskaičiuotų ir pritaikytų kompensacijų sumas (kompensacijos dydis, data, terminas);
5.      teismo sprendimo datą, numerį, priteistos skolos dydį, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus;
6.      asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo perimetrą, vaizdo duomenis. 
III.             Asmens duomenų šaltinis. 
Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
1.      Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);
2.      Įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, apylinkės ir apygardos teismų (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus);
3.      Vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi – iš Mažeikių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus (pažyma apie teisę į kompensaciją – vardas, pavardė, vidutinės mėnesinės pajamos, kompensacijos dydis, kartu gyvenančių asmenų skaičius, data, terminas). Duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.
4.      Vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi – iš kitų asmenų, tvarkančių asmens duomenis, pvz. VĮ Registrų centras. 
IV.              Asmens duomenų gavėjai. 
Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Bendrovė yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Teikiant asmens duomenis į trečiąją valstybę būtina gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.
Duomenys apie klientui pritaikytą kompensaciją (vardas, pavardė, bendrai gyvenančių asmenų skaičius, suteiktos paslaugos, paslaugų kaina, kompensacijos dydis, laikotarpis, už kurį pritaikyta kompensacija) teikiamoms paslaugoms teikiami Mažeikių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriui. Duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.
Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis Bendrovės patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas. Tais atvejais, kai sudaromos paslaugų sutartys su socialinio būsto nuomininkais, asmens duomenys apie įsiskolinimą už paslaugas (vardas, pavardė, kliento kodas, adresas, skolos dydis, terminai, delspinigiai, taip pat kita su įsiskolinimu susijusi informacija) teikiami socialinio būsto savininkui – Mažeikių rajono savivaldybės administracijai. Bendrovė gali teikti klientų, kurie yra skolingi, duomenis skolų išieškojimo įmonėms tik tuo atveju, jeigu ji klientui paštu ir/arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikė rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą ir per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Bendrovė išsiuntė (pateikė) duomenų subjektui priminimą, skola liko nepadengta ir (arba) mokėjimo terminas nebuvo atidėtas arba duomenų subjektas pagrįstai neginčijo skolos.
Bendrovė turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. apmokėjimų, sąskaitų išrašymo, skolų administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip. 
V.                 Asmens duomenų saugojimo terminas. 
Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tvarkomi Bendrovės Taisyklėse nustatyta tvarka ir vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Bendrovės įgalioto darbuotojo. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. 
VI.              Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. 
Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el.paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Bendrovė įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens nuo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. 
VII.           Jūsų teisės  
Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių prašymų galite kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@mst.lt. Jūsų prašymai bus išnagrinėti Taisyklėse nustatyta tvarka per 30 dienų terminą. Taip pat, dėl Jūsų asmens duomenų tvakrymo, aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo galite kreiptis tiesiogiai į Bendrovėje paskirtą duomenų apsaugos pareigūną – Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad Bendrovės veikla atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, el.paštu duomenu.apsauga@protego.lt arba tel.nr. +370 694 90 339. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų.
Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad Bendrovė, teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.
Laikantis Reglamento nuostatų, Bendrovė turi galiojančias Taisykles, kuriose aptarti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas, teikimas, duomenų subjektų teisės. Daugiau apie tai, kaip  Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis galite sužinoti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.mst.lt
Paskutinį kartą redaguota: 2021 - 02 - 11

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201