Darbuotojų atliekamos funkcijos ir padaliniai

Visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Valdyba. 
Generalinis direktorius.
Generalinį direktorių skiria ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia, jo darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką nustato valdyba.     
Reikalavimas generalinio direktoriaus kvalifikacijai – aukštasis universitetinis išsilavinimas ir darbo stažas vadovo pareigose ne mažiau kaip trys metai.
Pagrindinis bendrovės vadovo – generalinio direktoriaus ir jo vadovaujamos bendrovės uždavinys yra organizuoti ir vykdyti ūkinę veiklą, įgyvendinti numatytą šios veiklos strategiją, saugoti ir tinkamai naudoti bendrovės turtą. 
Generalinio direktoriaus pavaduotojas (komercijos direktorius).
Vadovauja medžiagų ir technikos tiekimui bendrovėje, gaminamos šilumos realizavimui vartotojams pagal tiekimo sutartis.
Kuruoja pavaldžių  tarnybų (materialinio-techninio aprūpinimo, apskaitos ir realizacijos, šilumos tinklų remonto tarnybų) darbą.
Vadovauja viešųjų pirkimų komisijai.
Vyriausiasis inžinierius (technikos direktorius).
Nustato ir įgyvendina bendrovės techninės plėtros perspektyvas ir jas realizuoja.
Kontroliuoja bendrovės katilinių technologinę drausmę ir įrengimų eksploataciją, darbo ir priešgaisrinę saugą.
Kuruoja pavaldžių tarnybų (Mažeikių katilinės, Viekšnių, Reivyčių katilinių, gamybinės-techninės tarnybos, elektros ir automatikos ūkio) darbą.
Ekonomikos ir finansų direktorius:
Organizuoja ir vykdo darbus susijusius su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje reglamentuotą Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistema, šilumos energijos kainodara, kuruoja buhalterinės apskaitos tarnybos darbą.
 
Juridinė tarnyba:
Juridinės tarnybos vadovas:
Sprendžia bendrovės teisines problemas, kontroliuoja teisinį pagrįstumą, rengiant įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus ir atsako už jų teisėtumą.
Vykdo skolų už šilumos energiją ir karštą vandenį išieškojimą bei prevenciją, gina įmonės interesus teismuose, teikia teisinę pagalbą ir konsultuoja teisiniais klausimais.
Vyr.specialistas viešiesiems pirkimams:
Vykdo viešųjų pirkimų (prekių, paslaugų ir darbų pirkimo) procedūras, teikia metodinę pagalbą bendrovės specialistams ruošiant viešųjų pirkimų dokumentus, prižiūri, kad būtų laikomasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų.
Skolų administratorius:
Vykdo vartotojų mokėjimo kontrolę ir organizuoja skolų išieškojimą.  Dirba su skolininkais.
 
Inžinierius-programuotojas:
Atsakingas už bendrovės informacinių technologijų diegimą, planavimą, naudojimą ir plėtojimą.
 
Sekretorė-personalo inspektorė:
Administruoja bendrovės vidaus dokumentų valdymą, elektroninę dokumentų valdymo sistemą, organizuoja vidinės ir išorinės komunikacijos procesus, vykdo personalo vadybą, paiešką ir apskaitą.
 
Buhalterinės apskaitos tarnyba:
Atlieka įmonės finansinės ir buhalterinės apskaitos vedimą, piniginių lėšų valdymą, turto apskaitą, darbo užmokesčio apskaitą.
 
Ekonomikos tarnyba:
Atlieka šilumos energijos ir karšto vandens kainų skaičiavimą, kitų paslaugų kainų skaičiavimą, įmonės ekonominių rodiklių analizę ir skaičiavimą, ruošia investicijų planus.
 
Apskaitos ir realizacijos tarnyba:
Sudaro sutartis su šilumos ir karšto vandens vartotojais, šilumos ir karšto vandens paskirstymo vartotojais.
Vykdo mokėjimų už šilumos energiją ir karštą vandenį skaičiavimus, bei kompensacijų skaičiavimus.
Išrašo sąskaitas vartotojams už šilumos energiją ir karštą vandenį.
Priima mokesčius iš vartotojų už šilumos energiją.
Savo kompetencijos ribose sprendžia šilumos ir karšto vandens tiekimo problemas.
Vykdo šildymo prietaisų galios skaičiavimus, senus šildymo prietaisus keičiant naujais.
Vykdo šildymo sistemų inventorizaciją, šilumos skaitiklių rodmenų deklaravimą.
 
Elektros ir automatikos ūkio tarnyba:
Vykdo elektros ir automatikos prietaisų priežiūrą ir remontą.
 
Materialinio-techninio aprūpinimo tarnyba:
Organizuoja ir vykdo prekių ir paslaugų tiekimą, bendrovei priklausančio transporto aptarnavimą bei priežiūra, organizuoja ir vykdo einamąjį ir kapitalinį remontą.
Vykdo biokuro pirkimą biržoje, jo priėmimą, bei sandėliavimą, organizuoja bendrovės turto apsaugą. 
 
Šilumos tinklų remonto tarnyba:
Derina projektus, leidimus žemės kasimo darbams, topografines nuotraukas.
Rengia ir derina naujai statomų, rekonstruojamų objektų šilumos tiekimo sąlygas.
Prižiūri, aptarnauja, vykdo einamąjį bei kapitalinį magistralinių ir kvartalinių šilumos tiekimo trasų, šiluminių kamerų ir jose esančių įrenginių (sklendžių, ventilių, salnikinių kompensatorių, nejudamų atramų ir kt.), drenažinių linijų ir šulinių, priklausančių šiluminėms trasoms, remontą
Rengia ir išduoda pagal vartotojų paraiškas technines sąlygas vartotojų šilumos įrenginių prijungimui, atjungimui, remontui ir pertvarkymui.
Vykdo šilumos trasų rekonstrukcijos ir naujų trasų tiesimo projektų paruošimą ir pateikimą investiciniams fondams.
 
Gamybinė-techninė tarnyba:
Vykdo energetinių resursų apskaitos ir gamybinės veiklos analizę.
Rengia ir įgyvendina patikimų ir ekonomiškų šiluminių įrenginių darbo režimus.
Vykdo aplinkos apsaugos LR teisės aktų nustatyta tvarka organizavimą bendrovėje,  aplinkos monitoringą bei duomenų analizę.
Sudaro šilumos ūkio schemas.
Vykdo projektų, galimybių studijų, rekomendacijų ruošimą ir pateikimą konsultacinėms įmonėms, investicinims fondams ir agentūroms.
 
Mažeikių katilinė:
Šilumos gamyba ir tiekimas.
 
Reivyčių, Viekšnių ir rezervinė katilinės:
Šilumos gamyba ir tiekimas.
 
Paskutinį kartą redaguota: 2017 - 12 - 18

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171
Faks.: 8-443-98193
El.Paštas: info@mst.lt , siluma@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201